Evangelisasie

Die missie van die evangelisasiekommissie is om gestalte te gee aan die Gemeente van Jesus Christus te Annlin se roeping om die woord van God te verkondig en dissipels vir Hom te maak, sodat God se geroepe kinders uit alle taal en kultuurgroepe ’n geestelike tuiste in die Kerk van Christus kan vind en toegerus mag word om volhoubaar en selfstandig kerk vir God te kan wees.

Dié missie is gemotiveer deur Christus se opdrag aan Sy Kerk “Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”  (Matt 28:19).

Vertakkings van Evangelisasie
(Kliek op die toepaslike foto)

Eie Omgewing

 

Evangelisasie in Eie Omgewing

Omliggende Gebiede

 

Evangelisasie in Omliggende Gebiede

Buitelands

 

Buitelandse Evangelisasie

Bybelverspreiding

 

Bybelverspreiding

Evangelisasiekommissie

Die Evangelisasiekommissie koördineer alle evangelisasie aktiwiteite van die Pretoria-Annlin gemeente.

Evangelisasie aksies word slegs gefinansier deur skenkings en fondsinsamelingsprojekte.

Evangelisasiekommissie

Die Evangelisasiekommissie koördineer alle evangelisasie aktiwiteite van die Pretoria-Annlin gemeente.

Evangelisasie aksies word slegs gefinansier deur skenkings en fondsinsamelingsprojekte.

Wat doen ons gemeente t.o.v. evangelisasie?

Ons gemeente is tans betrokke by vele evangelisasie aksies wat almal ten doel het om die Woord van God te verkondig en om dissipels vir Hom te maak (Mat 28:19).

Ons moet God se grootheid, Sy magtige dade, Sy liefde en Sy ryke genade gaan verkondig – nie net hier in ons eie omgewing nie, maar selfs verder. Handelinge 1:8 sê dat ons getuies sal wees “tot in die uithoeke van die wêreld”. Ons gemeente het dus die evangelisasiewerk opgedeel in 4 dele, nl.:

  • Eie omgewing; • Omliggende gebiede; • Buiteland en • Bybelverspreiding.

Lg. word gesien as ’n oorkoepelende taak wat in al drie gebiede voorkom.

Ons beplanningsjaar strek van begin Maart tot einde Februarie van die volgende kalenderjaar.

Daar is heelwat evangelisasieprojekte wat in hierdie 2021/22 jaar aangepak word. Hierdie projekte word hieronder opgesom.

1     Eie omgewing

Projekte wat beoog word vir Evangelisasie in Eie Omgewing is o.a. as volg:

     1.1      Uitreiking na die gemeenskap

Ons ondersteun die SAPD se Traumasentrum finansieel om hulle in staat te stel om hulpmiddele en koffie aan te skaf. Verder bemoedig die Vroue Bedieningsgroep en Sustersorganisasie gesamentlik die versorgingspersoneel van die plaaslike hospitale tydens die huidige Covid19 pandemie.

     1.2      Gemeente aktiwiteite

Verskeie gemeente aktiwiteite wat evangelisasie in eie omgewing bevorder, soos bv opleiding in dissipelmaking, gebedsbediening, ens word in vooruitsig gestel. ‘n Pinksterprogram en Kersliedere by Kerslig word ook aangebied. Hierdie programme het eerstens ten doel om eie gemeentelede tot evangelisasie aan te moedig, en tweedens om nie-lidmate die geleentheid te gee om deel te neem en om hulle dan te bearbei.

2     Omliggende gebiede

Hierdie projek behels hoofsaaklik die evangelisering in Zones 20, 23-25 van Ga-Rankuwa met die oog op kerkplanting.

3     Buiteland

Die projekte vir die buiteland wat in die vooruitsig gestel word, is as volg:

     3.1      Uitreike na Mosambiek en Angola

Dit word beoog dat twee persone na Nampula in Noord-oos Mosambiek sal vlieg en besoeke bring aan wyksgemeentes in die Nampula en Zambezia provinsies. Onderrig sal aan hierdie wyksgemeentes verskaf word. Benewens hierdie besoeke sal daar ook met die moderamen van die Tumbine Sinode onderhandel word.

Dit word verder beoog om met ‘n afgetrede NG predikant, ds Jacob Schoeman van Outjo in Namibië te onderhandel en idees en kursusmateriaal uit te ruil oor metodes om dissipels te maak. Die gedagte is dan dat ds Schoeman die kennis sal gebruik tydens sy uitreike aan Angola.

     3.2      Ondersteuning van behoeftige predikante

Daar is verskeie predikante wat arm is en nie hul gesinne kan voed nie. Ons gemeente in samewerking met ander Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika het besluit om ’n oorlewings subsidie van R500/maand elk aan 7 Mosambiekse predikante te stuur.

Ds Jacob Schoeman van Outjo, Namibië word ook ondersteun om sy uitreike na Angola moontlik te maak.

 

 

 

 

   3.3      Sendingreise Pastor Fernando Alfredo

Pastor Fernando Alfredo wat in Mocuba, Mosambiek woonagtig is, is ’n begaafde predikant met ’n passie vir evangelisasie en bedrewe in Portugees, Engels en ses Afrika tale. Ons gemeente het in 2018 vir hom ’n motorfiets aangeskaf om sendingreise na die Noorde van Mosambiek te onderneem.

4     Bybel- en Lektuurverspreiding

Boekbybels, klankbybels en lektuur word versprei in eie omgewing, omliggende gebiede en die buiteland. Vanjaar se mikpunt is om 400 bybels te versprei.

U mag vra waarvandaan die fondse, om hierdie projekte te finansier, verkry word? Die evangelisasiekommissie word hoofsaaklik befonds deur skenkings maar verkry ook fondse d.m.v. fondsinsamelingsprojekte. Die tipe inkomstebronne word kortliks hieronder gelys.

Individuele bydraes: Hoofsaaklik bydraes van ons lidmate.

Donasies uit buiteland: ’n Persoon in die buiteland dra maandeliks by tot ons projekte.

Muntbus vir Evangelisasie: Ons lidmate gooi hul kleingeld in die muntbus.

Tweedehandse goedere verkopings: Verkope van goedere wat deur lidmate geskenk word.

Ander fondsinsamelingsprojekte: Soos kermis wat onlangs deur die gemeente aangebied is.

Begroting van die evangelisasie projekte vir 2021/22

 

 

Indien u graag wil bydra tot enige een van die evangelisasieprojekte, vul asb die eposvormpie hieronder in.

Ons wil baie graag van jou hoor. Vul asb die vorm in en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou toe via jou epos .