Evangelisasie

Die missie van die evangelisasiekommissie is om gestalte te gee aan die Gemeente van Jesus Christus te Annlin se roeping om die woord van God te verkondig en dissipels vir Hom te maak, sodat God se geroepe kinders uit alle taal en kultuurgroepe ’n geestelike tuiste in die Kerk van Christus kan vind en toegerus mag word om volhoubaar en selfstandig kerk vir God te kan wees.

Dié missie is gemotiveer deur Christus se opdrag aan Sy Kerk “Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”  (Matt 28:19).

Vertakkings van Evangelisasie

Eie Omgewing

 

Evangelisasie in Eie Omgewing

Omliggende Gebiede

 

Evangelisasie in Omliggende Gebiede

Buitelands

 

Buitelandse Evangelisasie

Bybelverspreiding

 

Bybelverspreiding

Evangelisasiekommissie

Die Evangelisasiekommissie koördineer alle evangelisasie aktiwiteite van die Pretoria-Annlin gemeente.

Evangelisasie aksies word slegs gefinansier deur skenkings en fondsinsamelingsprojekte.

Evangelisasiekommissie

Die Evangelisasiekommissie koördineer alle evangelisasie aktiwiteite van die Pretoria-Annlin gemeente.

Evangelisasie aksies word slegs gefinansier deur skenkings en fondsinsamelingsprojekte.

Wat doen ons gemeente t.o.v. evangelisasie?

Ons gemeente is tans betrokke by vele evangelisasie aksies wat almal ten doel het om die Woord van God te verkondig en om dissipels vir Hom te maak (Mat 28:19).

Ons moet God se grootheid, Sy magtige dade, Sy liefde en Sy ryke genade gaan verkondig – nie net hier in ons eie omgewing nie, maar selfs verder. Handelinge 1:8 sê dat ons getuies sal wees “tot in die uithoeke van die wêreld”. Ons gemeente het dus die evangelisasiewerk opgedeel in 4 dele, nl.:

  • Eie omgewing; • Omliggende gebiede; • Buiteland en • Bybelverspreiding.

Lg. word gesien as ’n oorkoepelende taak wat in al drie gebiede voorkom.

Daar is heelwat evangelisasieprojekte wat in hierdie 2020/21 jaar aangepak word. Hierdie projekte word hieronder opgesom.

1     Eie omgewing

Drie projekte word beoog vir Evangelisasie in Eie Omgewing, nl.:

     1.1      Jeugkamp

’n Jeugkamp saam met jong mense wat nie lidmate is van ’n kerk is nie of lidmate wat kerkloos geraak het.

     1.2      SAPD se Traumasentrum

Ons ondersteun die SAPD se Traumasentrum finansieel om hulle in staat te stel om hulpmiddele en koffie aan te skaf.

     1.3      Gemeente aktiwiteite

Verskeie gemeenteaktiwiteite wat evangelisasie in eie omgewing bevorder, soos bv opleiding in Nuwe Testamentiese Dissipelskap, Pinksterprogram en Kersliedere by Kerslig.

2     Omliggende gebiede

Hierdie projek behels hoofsaaklik die evangelisering in Zone 20 van Ga-Rankuwa met die oog op kerkplanting.

3     Buiteland

Drie projekte vir die buiteland word in die vooruitsig gestel, nl.:

     3.1      Uitreike na Mosambiek en Angola

Dit word beoog dat twee persone na Nampula in Noord-oos Mosambiek sal vlieg en besoeke bring aan wyksgemeentes in die Nampula en Zambezia provinsies. Onderrig sal aan hierdie wyksgemeentes verskaf word. Benewens hierdie besoeke sal daar ook met die moderamen van die Tumbine Sinode onderhandel word.

’n Uitreik na Namibië en Angola word ook in die vooruitsig gestel. ’n Aantal boekbybels en klankbybels sal aan ds Jacob Schoeman in Namibië oorhandig word en onderrig in NT Dissipelskap sal gegee word aan kerkleiers en lidmate in Suid Angola.

     3.2      Ondersteuning van behoeftige predikante

Daar is verskeie predikante wat arm is en nie vir hul gesinne kan voed nie. Ons gemeente in samewerking met ander Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika het besluit om ’n oorlewings subsidie van R500/maand elk aan 7 Mosambiekse predikante te stuur.

Ds Jacob Schoeman van Outjo, Namibië word ook ondersteun om sy uitreike na Angola moontlik te maak.

 

 

 

 

   3.3      Sendingreise Pastor Fernando Alfredo

Pastor Fernando Alfredo wat in Mocuba woonagtig is, is ’n begaafde predikant met ’n passie vir evangelisasie en bedrewe in Portugees, Engels en ses Afrika tale. Ons gemeente het in 2018 vir hom ’n motorfiets aangeskaf om sendingreise na die Noorde van Mosambiek te onderneem.

4     Bybelverspreiding

Boekbybels, klankbybels en lektuur word versprei in eie omgewing, omliggende gebiede en die buiteland. Vanjaar se mikpunt is om 700 bybels te versprei.

U mag vra waarvandaan die fondse om hierdie projekte te finansier verkry word? Die evangelisasiekommissie word hoofsaaklik befonds deur skenkings maar verkry ook fondse d.m.v. fondsinsamelingsprojekte. Die tipe inkomstebronne word kortliks hieronder gelys.

Individuele bydraes: Hoofsaaklik bydraes van ons lidmate.

Donasies uit buiteland: ’n Persoon in die buiteland dra maandeliks by tot ons projekte.

Muntbus vir Evangelisasie: Ons lidmate gooi hul kleingeld in die munt bus.

Tweedehandse goedere verkopings: Verkope van goedere wat deur lidmate geskenk word.

Ander fondsinsamelingsprojekte: Soos kermis wat onlangs deur die gemeente aangebied is.

Begroting en Uitgawes (Jaar tot Datum) van die evangelisasie projekte vir 2020/21

 

 

Indien u graag wil bydra tot enige een van die evangelisasieprojekte, vul asb die eposvormpie hieronder in.

Ons wil baie graag van jou hoor. Vul asb die vorm in en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou toe via jou epos .

2 + 15 =