GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

 

Susters

Ons roeping

Die susters van die Gereformeerde kerk Pretoria Annlin bied ‘n tuiste vir al die vroue in die gemeente. Ons skep ‘n platform vir vroue om mekaar te leer ken en om so ondersteuning aan mekaar te bied.  Ons wil graag mekaar se laste help ligter maak, saam huil oor iemand se hartseer, maar ook in mekaar se vreugdes deel.   Op hierdie manier wil die susters mekaar help om in die Here te groei.

Wanneer ons praat van die “susters” in ons gemeente, bedoel ons al die vroulike belydende lidmate van die gemeente. Ons praat van mekaar as “susters” na aanleiding van die Bybelse taal waarin daar verwys word na die lidmate van die kerk van Christus as “broers” en “susters” – almal kinders van die Vader, en die broers en susters van Christus, die Seun van God.

Wat doen ons?

Die susters is aktief betrokke by die gemeente-aktiwiteite in ‘n ondersteunde rol.  Die susters sien toe dat daar elke Sondag ‘n koppie tee of koffie en vrugtesap is vir die droë kele. Ons ondersteun met begrafinisse en sien toe dat die naastebestaandes na die diens iets te ete en drinke kry.  Ons bied ook jaarliks funksies aan, of vir die susters of vir die hele gemeente, soos ‘n damestee of ‘n oggendkuier en bederf die gemeentelede bo 70 twee keer per jaar met ‘n heerlike ete.  Ander fondsinsamelings behels die bak en verkoop van koek, pannekoek of koeksusters.

Die susters word befonds deur jaarlikse sustersbydraes, donasies uit die gemeente, en enkele fondsinsamelingsaksies.  Al die geld word weer teruggeploeg in die gemeente en ons reik ook uit na ander instansies wat ons hulp nodig het soos oue- of kinderterhuise.

Begrafnisse
Die susters bedien tee en verversings tydens begrafnisse.   

Die Kombuis
Die susters sien om na die kombuis deur seker te maak dat alle toerusting in ‘n werkende toestand is.  Breekware en linne word  aangekoop soos benodig asook kruideniersware vir teeskink.    

 Gemeente-ete en funksies
Die susters werk saam met die kerkraad om sekere geleenthede te koördineer by gemeente- of ander spesiale etes en hulp word uit die gemeente gevra vir die maak van disse of hulp met die opmaak van die saal.  Die sustes inisieer ook self jaarliks geleenthede waar gemeentelede mekaar beter kan leer ken.

Senior funksie
Jaarliks bied die susters twee etes aan vir lidmate ouer as 70 jaar.  

 Teeskink
Die susters is verantwoordelik vir die skink van tee en koffie na die diens.  Elke suster word gevra om te help teeskink wanneer dit haar wyk se beurt is.  Daar is ongeveer 2 teeskinkbeurte per wyk per jaar.    Elke Sondag word daar in die nuusbrief aangedui watter wyke die betrokke Sondag asook die volgende Sondag skink. 

 Verjaardae
Lidmate ouer as 70 jaar word met hul verjaarsdae geluk gewens.

 

 

Wyksusters 

Daar is ‘n wyksuster vir elke wyk in die gemeente. Die enigste taak van die wyksuster is om dames in haar wyk te reël om tee te skink as dit haar wyk se beurt is om tee te skink.  Elke wyk het ongeveer 2 teeskink beurte per jaar. 

Die Sustersaamtrek

Die Sustersaamtrek word gewoonlik in Maartmaand gehou. Die sustersbestuur koördineer die bywoning.

 

Alle susters word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die aktiwiteite van die susters in die gemeente en so by te dra tot die Kononia van die gemeente.  Indien iemand graag betrokke wil raak in watter hoedanigheid ookal, vul asb onderstaande eposvormpie in of kontak enige een van die bestuurslede.

Sustersbetrokkenheid

Sustersbestuur

Voorsitter: Magda du Toit
Tesourier: Marietjie Nortjé
Sekretaresse: Elize Schlunz
Addisionele lede: Tine Leuchner, Aida Page, Anne-Marie Koen, Laetitia van der Walt, Anneën van der Merwe