GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

Buitelandse Evangelisasie

Missie:

 Die missie van die Evangelisasiekommissie is om gestalte te gee aan die gemeente van Jesus Christus te Annlin se roeping om die woord van God te verkondig en dissipels vir Hom te maak, sodat God se geroepe kinders uit alle taal en kultuurgroepe ’n geestelike tuiste in die Kerk van Christus kan vind en toegerus mag word om volhoubaar en selfstandig kerk vir God te kan wees. Dié missie is gemotiveer deur Christus se opdrag aan Sy Kerk “Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”  (Matt 28:19).

Die missie word vergestalt in Hand 1:7-8:  Hy het hulle geantwoord: ”Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.  Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

 As ons dus uitvoering wil gee aan die laaste gedeelte van Hand 1:8 “…en tot in die uithoeke van die wêreld”, dan besef ons dat evangelisasie geen grense het nie en dat ons selfs ons eie landsgrense moet oorsteek om Jesus se opdrag uit te voer.

Agtergrond oor betrokkenheid in Mosambiek

Sedert 2011 verskaf GK Pretoria-Annlin ondersteuning aan die Gereformeerde Kerk in Mosambiek (in Portugees is dit Igreja Reformada em Moçambique (IRM)). Aanvanklik in 2011 en 2012 was Annlin op uitnodiging van GK Strand deel van ’n uitreikspan wat evangelisasiewerk in en rondom Mocuba in die Zambezia Provinsie van Mosambiek gedoen het. Hierna het die Annlin gemeente op sy eie ondersteuning verleen en die GK Montanapoort het in 2014 as vennoot begin help. Die fokus het mettertyd al hoe meer Noord begin skuif na die meer onbereikte gebiede.

Kerkleiers word opgelei

Uitreike na Mosambiek

Sedert 2011 was die Annlin Gemeente nog elke jaar betrokke by ’n uitreik na Mosambiek. In die begin het groepe van ongeveer 10 of meer persone na die teikegebiede gereis en daar in kleiner groepies verdeel om gemeentes van die IRM te besoek. Die hoofdoel was om die gemeentelede te leer wat ware dissipelskap van Jesus vereis en om hulle op te lei om die evangelie verder uit te dra en nog dissipels te gaan maak. Sekondêre programme soos opleiding van jeugleiers om die Christelike leer aan kinders oor te dra, bybelstudie met vroue en vaardigheidopleiding is ook aangebied. In die aande is die Jesusfilm aan die hele gemeenskap vertoon, wat ook diegene ingesluit het wat nie deel was van die gemeente nie. Elke uitreik het sy uitdagings gehad maar groot seën is nog elke jaar ervaar met elke uitreik. Gou is daar besef dat die uitreike nie slegs tot voordeel is van die teikengroepe nie, maar ook tot voordeel en verryking van die uitreikspanne self. Hoe verder die fokus Noordwaarts verskuif het, hoe langer het die reistyd op die slegte paaie geword. Dit het naderhand 5 dae geneem vanaf Pretoria tot by die teikengebiede en dan ook weer 5 dae vir die terugreis vir 8 dae se werk met die gemeentes. Daar is toe besluit om slegs elke 3 jaar ’n uitreik te reël waar daar met voertuie vanaf Pretoria gereis gaan word. Dit sou dan ook lidmate blootstelling kon gee wat nog nie voorheen ’n uitreik meegemaak het nie. Vir die tussenin jare sou ’n klein spannetjie van 2 of 3 lidmate dan vlieg na die teikengebied en met ’n gehuurde motor oor die weg kom.

Tipiese projekte wat voortgevloei het uit die uitreike

 

a Oorlewingsubsidie aan predikantsgesinne

Die uitreikspanne is van die begin af aangegryp deur die armoede waarin die predikantsgesinne hulle bevind het. Die gemeentelede is bykans almal bestaansboere en in slegte oesjare kon die gemeentelede skaars vir hul eie gesinne sorg. Die predikante en hulle gesinne het dan honger gely. Aanvanklik het die Annlin gemeente se diakonie 8 sulke predikante versorg met ’n oorlewingsubsidie van R500.00 per maand. Dit was op die lange duur nie volhoubaar nie en ’n beroep is op ander gemeentes van die GKSA gedoen om te help. Die hulp aan 8 gemeentes van die IRM in Zambezia Provinsie gaan sedert 2012 nog steeds voort.

b Oprig van kerkgebou vir die Niquide Wyksgemeente

Na die uitreik saam met Gereformeerde Kerk Strand in 2011 het ’n groep mense in Niquide tot bekering gekom en ’n wyk van die Magodane gemeente gevorm. Die Gereformeede Kerke van Pretoria-Annlin en –Montanapoort het gesamentlik hierdie groep lidmate gehelp om hul eie kerkgebou (by hulle bekend as gebedshuis) op te rig. Die Niquide lidmate moes self die arbeid verrig om fondasies te grawe en te giet en sementstene te maak. Die twee Suid-Afrikaanse gemeentes het dan die fondse verskaf vir die materiale. Die bouwerk is in 2014 begin en is in 2018 voltooi.

Pastor Fernando Alfredo

Dak word opgesit op die Niquide kerkgebou

c Sendingwerk van Pastor Fernando Alfredo

Fernando Alfredo was een van die tolke wat die uitreikspan van 2013 gehelp het met die vertaling van Engels na Portugees of Chabo. In 2014 besluit Fernando om sy beroep te verlaat en skryf hy in by die Teologiese Skool Hefsiba in Mosambiek. En in die begin van 2018 word hy georden tot predikant van die Lugela gemeente van die IRM. Pastor Fernando het ’n passie vir evangelisasie en is 8 tale magtig, d.i. Engels, Portugees en 6 plaaslike Mosambiek tale.

In 2018 onderskryf die Tumbine Sinode, Lugela Kerkraad, Pastor Fernando en die Gereformeerde Kerk Pretoria-Annlin ’n gesamentlike memorandum van verstandhouding oor sendingwerk wat Pastor Fernando sal doen in die Provinsies Nampula, Niassa en Cabo Delgado, bykomend tot sy pastorale pligte in die Lugela gemeente. Die Annlin gemeente het vir Pastor Fernando ’n motorfiets aangekoop wat geskik is vir lang afstande sowel veldpaaie.

Pastor Fernando onderneem tans 4 sendingreise per jaar wat deur die Annlin gemeente gefinansier word. Sover is die werk ryklik geseën en het God bewerkstellig dat die Gereformeerde Kerk van Nampula geplant word deur Pastor Fernando as instrument te gebruik.

Betokkenheid in Angola

Die Evangelisasiekommissie het die afgelope twee jaar met ‘n betrokkenheid in Angola begin. Aanvanklik het dit begin met ‘n finansiële ondersteuning vir ds Jacob Schoeman se uitreike na Angola. Ds Schoeman is ‘n geëmeriteerde predikant van Outjo, Namibië wat ‘n passie het vir evangelisasie.

Na verskeie versoeke vir ondersteuning met die uitdra van die Evangelie na noordelike Namibië en Suid-Angola, is daar besluit om ‘n evangelisasie uitreikspan in Julie 2019 na Suidelike Angola uit te stuur. Die uitreik se mandaat is eerstens Woordverkondiging en Evangelisasie in suidelike Angola maar dan ook die identifisering van moontlike samewerking met instansies in Angola en verder die identifisering van ondersteuning- en samewerkings geleenthede met die Gereformeerde Kerke in Namibië.