Welkom by

ANNLIN GEREFORMEERDE KERK

Geroep tot ‘n lewende geloof in God-Drie-Enig waar almal hul gawes tot Sy eer gebruik

 82 Braam Pretorius Straat, Sinoville, Pretoria

 Dienstye: Sondae 9:00 en 18:00

Ons Geskiedenis

Die ontwikkeling Noord van die Magaliesberg het tot gevolg gehad dat die 15 gesinne van Eloffsdal-Wonderboom-Suid wat daar gewoon het vinnig aan­­gegroei het tot agt wyke in 1965. Gevolglik het die gemeen­te Pretoria-Annlin op 16 Oktober 1965 afgestig en het die medeleraar van Eloffsdal-Wonderboom-Suid , ds J.H. Boneschans, beroep as hul eerste predikant.

Op 14 Desember 1965 is ‘n boufonds in die lewe geroep en kon lidmate onder andere stene simbolies aankoop teen R1 stuk. ‘n Skenking van een morg grond deur ‘n lidmaat het die kerk­boupoging grootliks aangehelp. In 1969 aanvaar Ds JH Bone­schans ‘n be­roep na Salisbury in Suid Rhodesia en word in 1970 opgevolg deur Ds PC Snyman.

Die kerkgebou en pastorie word deur die argitek Johan de Ridder ontwerp en deur die bouer Koos Vierbergen (tans nog lidmaat) opgerig. Op 20 April 1974 onthul Ds PC Snyman die gedenkplaat waarop dié inspirerende teks voorkom:

 “Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou is julle”.

Die orrel met nagenoeg 1000 pype word op 3 Augustus 1974 in gebruik ge­neem.

Vanaf 1972 tot 2007 was sr Nellie Venter die orrelis. Daarna het br Leon Greyling by haar oorge­neem. Ds Andries Myburg begin in 1975 sy bediening hier en onder die seënende hand van die Here het die gemeente steeds gegroei en op 28 Mei 1977 stig Pretoria-Magalieskruin van Pretoria-Annlin af.

In 1981 word die saal met 450 sitplekke en ‘n katkisasiekompleks met 13 lokale voltooi en in gebruik geneem. In 1984 word meerdere bediening ‘n werklikheid met die koms van Dr JL Venter. Na jare se vrugbare bediening emeriteer ds. Myburg in 2001 en Ds Attie Venter aanvaar ‘n beroep in Ds Myburg se plek. Die twee Di Venter werk saam in die gemeente totdat Dr JL Venter aan die einde van September 2008 emeriteer.

Dr Nico Vorster bedien die gemeente as medeleraar vanaf 2009 tot 2011 waarna hy diens doen as professor by die Fakulteit Teologie aan die NWU (Potchefstroom). Dr Nico en sy gesin is nog steeds lidmate van Pretoria-Annlin en preek tans elke tweede maand vir die gemeente.

Dr Heinrich Zwemstra aanvaar ‘n beroep in 2011 as medeleraar en bedien Pretoria-Annlin vanaf 2012 tot einde 2017.

Ds Gideon (Giepie) Van Der Merwe volg Dr Zwemstra op as medeleraar vanaf Maart 2018 en hy tesame met Ds Attie Venter bedien tans nog die gemeente.

Visie:

Pretoria-Annlin, geroep tot ‘n lewende geloof in God-Drie-Enig waar almal hul gawes tot Sy eer gebruik.

Missie:

Ons verbind ons:

  • Om die God van grenslose genade beter te leer ken en ‘n kerk van ontferming te wees vir alle gebrokenes en om armoede te bestry en mense te help om hulle waardigheid te herontdek.
  • Ons wil die mense in ons omgewing en verder, aan Jesus en aan mekaar verbind om God se missie op aarde in opdrag van Jesus voort te sit.
  • Dit doen ons vanuit ‘n eensgesinde gemeente en verskeie bedieninge wat die basis vorm vir verhoudingsgroepe.
  • Die mense wat bereik word, word ontwikkel en toegerus tot verantwoordelike, produktiewe Christene vir hul bedieninge in die kerk en die wêreld tot die eer van God.

Ons doen dit omdat ons gedring word deur die liefde van God. Ons gaan dit nie hierby laat nie, al kos dit ook wat!

Visie en Missie

Ons Predikante

Ds Attie Venter

Ds Attie en sy gesin is sedert 2000 werksaam in ons gemeente. Attie geseën met twee kinders, Lausanne en Jac.

Kontak vir Attie op (012) 543-2345 / attie@annlin.co.za

Ds Giepie van der Merwe

Ds Giepie en sy gesin is sedert 2018 werksaam in ons gemeente. Giepie en sy vrou Anneen is geseën met drie kinders.

Kontak vir Giepie op (012) 543-2542 / giepievandermerwe@gmail.com