GEREFORMEERDE KERK

PRETORIA-ANNLIN

 

Oor Annlin Gemeente

 
 

Ons visie:

Pretoria-Annlin, geroep tot ‘n lewende geloof in God-Drie-Enig waar almal hul gawes tot Sy eer gebruik.

Ons missie:

Ons verbind ons:

  • Om die God van grenslose genade beter te leer ken en ‘n kerk van ontferming te wees vir alle gebrokenes en om armoede te bestry en mense te help om hulle waardigheid te herontdek.
  • Ons wil die mense in ons omgewing en verder, aan Jesus en aan mekaar verbind om God se missie op aarde in opdrag van Jesus voort te sit.
 
  • Dit doen ons vanuit ‘n eensgesinde gemeente en verskeie bedieninge wat die basis vorm vir verhoudingsgroepe.
  • Die mense wat bereik word, word ontwikkel en toegerus tot verantwoordelike, produktiewe Christene vir hul bedieninge in die kerk en die wêreld tot die eer van God.

Ons doen dit omdat ons gedring word deur die liefde van God. Ons gaan dit nie hierby laat nie, al kos dit ook wat!

Ons Geskiedenis

Die ontwikkeling Noord van die Magaliesberg het tot gevolg gehad dat die 15 gesinne van Eloffsdal-Wonderboom-Suid wat daar gewoon het vinnig aan­­gegroei het tot agt wyke in 1965. Gevolglik het die gemeen­te Pretoria-Annlin op 16 Oktober 1965 afgestig en het die medeleraar van Eloffsdal-Wonderboom-Suid , ds J.H. Boneschans, beroep as hul eerste predikant.

Op 14 Desember 1965 is ‘n boufonds in die lewe geroep en kon lidmate onder andere stene simbolies aankoop teen R1 stuk. ‘n Skenking van een morg grond deur ‘n lidmaat het die kerk­boupoging grootliks aangehelp. In 1969 aanvaar Ds JH Bone­schans ‘n be­roep na Salisbury in Suid Rhodesia en word in 1970 opgevolg deur Ds PC Snyman.

Die kerkgebou en pastorie word deur die argitek Johan de Ridder ontwerp en deur die bouer Koos Vierbergen (tans nog lidmaat) opgerig. Op 20 April 1974 onthul Ds PC Snyman die gedenkplaat waarop dié inspirerende teks voorkom:

 “Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou is julle”.

Die orrel met nagenoeg 1000 pype word op 3 Augustus 1974 in gebruik ge­neem.

Vanaf 1972 tot 2007 was sr Nellie Venter die orrelis. Daarna het br Leon Greyling by haar oorge­neem. Ds Andries Myburg begin in 1975 sy bediening hier en onder die seënende hand van die Here het die gemeente steeds gegroei en op 28 Mei 1977 stig Pretoria-Magalieskruin van Pretoria-Annlin af.

In 1981 word die saal met 450 sitplekke en ‘n katkisasiekompleks met 13 lokale voltooi en in gebruik geneem. In 1984 word meerdere bediening ‘n werklikheid met die koms van Dr JL Venter. Na jare se vrugbare bediening emeriteer ds. Myburg in 2001 en Ds Attie Venter aanvaar ‘n beroep in Ds Myburg se plek. Die twee Di Venter werk saam in die gemeente totdat Dr JL Venter aan die einde van September 2008 emeriteer.

Dr Nico Vorster bedien die gemeente as medeleraar vanaf 2009 tot 2011 waarna hy diens doen as professor by die Fakulteit Teologie aan die NWU (Potchefstroom). Dr Nico en sy gesin is nog steeds lidmate van Pretoria-Annlin en preek tans elke tweede maand vir die gemeente.

Dr Heinrich Zwemstra aanvaar ‘n beroep in 2011 as medeleraar en bedien Pretoria-Annlin vanaf 2012 tot einde 2017.

Ds Gideon (Giepie) Van Der Merwe volg Dr Zwemstra op as medeleraar vanaf Maart 2018 en hy tesame met Ds Attie Venter bedien tans nog die gemeente.

Op 4 Mei 2019 stig die Engelse gemeente, Grace Reformed Church of Northern Pretoria af van die Gereformeerde Kerk Pretoria-Annlin. Die twee gemeentes deel tans die kerkgebou en fasiliteite. Dr Brian De Vries is tans die leraar van Grace Reformed Church. 

Ons Predikante

Ds Attie Venter

Ds Attie en sy gesin is sedert 2000 werksaam in ons gemeente. Attie is geseën met twee kinders, Lausanne en Jac.

Kontak vir Attie op (012) 543-2345 / attie@annlin.co.za

 

 

Jac, ds Attie en Lausanne

 

 

 

 

Ds Giepie van der Merwe

Ds Giepie en sy gesin is sedert 2018 werksaam in ons gemeente. Giepie en sy vrou Anneen is geseën met drie kinders.

Kontak vir Giepie op (012) 543-2542 / giepievandermerwe@gmail.com

Ds Giepie en Anneën Van Der Merwe en hul drie kinders, Gideon, ILé en Sebelle.

 

Ons embleem

 

Die kruis simboliseer Jesus Christus se soenoffer waar Hy homself geoffer het vir ons sondes.     (Kol 1:20)

Die soliede kring om die kruis simboliseer God die Vader wat in sy genade sy enigste Seun gegee het sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. (Joh 3:16)

Die stralekrans simboliseer God se heerlikheid (Fil 4:20) en die feit dat Jesus opgestaan het en dat Hy lewe en dat Hy ons koning is. (Heb 10:12).

Die strome water simboliseer dat ’n oorvloed lewende water net by Jesus te vinde is. As ons van daardie water drink sal ons nooit weer dors kry nie. (Joh 4:13). Ook simboliseer dit die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is want Jesus het na die Gees verwys toe Hy gesê het dat strome lewende water uit elke gelowige se binnenste sal vloei. (Joh 7:38&39). Die strome lewende water kan ook vergelyk word met die Heilige Gees wat die wêreld invloei soos wat die evangelie versprei.        (Hand 1: 8).

Die twee mensfigure eer en prys die Lewende God en dank Hom vir sy troue liefde. (Ps 100:1-3). Hulle simboliseer die bruidskerk waarvan Jesus Christus die Hoof is. (1 Kor 12:27).

 

Ons Leer

Ons gemeente glo dat die Heilige Skrif die Woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en ons verwerp alle leringe wat daarmee in stryd is.

 

Ons onderskryf die Drie Formuliere Van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordse Leerreëls.

Ons Werkswyse

Daar is drie bedieninge (Kerklike Ampte) in ons gemeente, naamlik die Bedienaars van die Woord, die Ouderlinge en die Diakens. Ons volg die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke van Suid Afrika om die goeie orde in hierdie kerk van Christus te handhaaf.

Die gemeente is in 44 wyke verdeel en elke wyk bevat ongeveer 9 wooneenhede. Elke wyk het sy eie ouderling wat gereeld die lidmate in die wooneenhede gaan besoek. Die ouderlinge beoefen die diens van regering in die gemeente.

Die diakens is verantwoordelik vir die versorging van die gemeente (Hand 6: 3).

Die drie ampte saam vorm die sogenaamde “Breë Kerkraad” wat verantwoordelik is vir alle besluite waarby al drie die ampte ’n belang het. Toesighouding oor  Woordbediening, die gebruik van die sakremente en die uitoefening van die kerklike tug berus uitsluitlik by die Ouderlinge en word nie by die Breë Kerkraad bespreek nie.

Ons diens- en sosiale groepe

Benewens die liefdesdienste wat die diakonie verrig is daar ook ’n aantal diensgroepe binne die gemeente wat hulle beywer vir ’n spesifieke taak, bv jeugwerk vir hoërskoolleerders. Meer inligting oor elke diensgroep verskyn op die tuisblad.

Daar is ook ’n paar sosiale groepe in die gemeente soos bv Tweewielvriende, ’n groep gereformeerde lidmate wat hul stokperdjie, nl motorfiets ry, saam beoefen. ’n Groep 4X4 entoesiaste gaan soms saam op ’n 4X4 vakansie en dan is daar die Gereformeerde Vriendekring, ’n groep senior lidmate van die Gereformeerde Kerke Pretoria-Montanapoort, -Magalieskruin en –Annlin wat saam aan lekker aktiwiteite deelneem.